top of page

Privacybeleid

Hoe gaat Kort en Krachtig om met persoonsgegevens? Natuurlijk gaan we zorgvuldig en netjes om met de data die ons wordt toevertrouwd. Wij verwerken data volgens de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert. Op deze pagina kun je meer lezen over het beleid van Kort en Krachtig als het gaat om privacy.

Algemeen

Wij verwerken je (bijzondere) persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

  • Het administreren van het lidmaatschap van onze gemeenschap

  • Informeren over onze activiteiten

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/privacywetgeving-avg-wat-moet-je-ermee/ 

Website


Kort en Krachtig meet alleen globaal websitebezoek; individuele bezoeken worden niet geanalyseerd. Dat betekent technisch gezien dat de analytische cookies geanonimiseerd worden verwerkt. De website maakt geen gebruik van tracking cookies. 

https://support.wix.com/en/article/creating-a-privacy-policy 

Nieuwsbrief

Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief worden de verstrekte gegevens gebruikt om de mailings te versturen. De gegevens (onder meer e-mailadres en naam) worden opgeslagen in het mailsysteem dat door de Kort en Krachtig gebruikt wordt om de nieuwsbrieven te sturen.

Workshops

Klantdata

Inloggegevens 

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Aan gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) van digitale persoonsgegevens zijn we wettelijk verplicht gehoor te geven. Dit gaat om gegevens die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De termijn die we hiervoor nodig hebben zullen we bij de reactie op het verzoek kenbaar maken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar xxxxl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs persoonlijk te overhandigen aan iemand van de kerkenraad.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via xxxx

bottom of page