top of page

Voorwaarden

Gaat u in zee met Kort en Krachtig online? Dan hebben we een overeenkomst. Bij een overeenkomst gelden er regels: rechten en plichten voor ons als communicatiebureau en voor u als opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden beschrijven we op deze pagina. Het is belangrijk dat u deze leest voor u akkoord gaat met de offerte. U gaat dan immers ook akkoord met de voorwaarden. Het is dan ook meteen duidelijk hoe we werken en wat u dus kunt verwachten. Deze voorwaarden mag Kort en Krachtig online altijd wijzigen; dat is bijvoorbeeld nodig als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Goed om te weten: algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen ons en u.

In deze tekst spreken we over 'ons' of 'wij/we' als we Kort en Krachtig online bedoelen: ook wel de opdrachtnemer genoemd. En gaat het over 'u', dan doelen we op de opdrachtgever: dat bent u of is de organisatie waar u voor werkt. We schrijven 'opdracht' of 'product' als we de inhoud van de ondertekende offerte bedoelen. Een traject is de duur van de overeenkomst. Onder 'ondertekenen' verstaan we het letterlijk ondertekenen van een fysieke of digitale offerte, of het geven van een akkoord via een antwoord per e-mail. 

Offerte

Een offerte is vrijblijvend en blijft 1 maand na het versturen geldig. Daarna kunnen er wijzigingen optreden in de inhoud, urencalculatie of de aangeboden prijzen. Kort en Krachtig online kan pas aan de slag met de opdracht of het leveren van het product na het ondertekenen van de offerte.

We gaan een overeenkomst aan met één organisatie. Het kan voorkomen dat andere organisaties betrokken zijn in een traject. U blijft ons hoofd-aanspreekpunt, tenzij anders afgesproken. Na het ondertekenen gaat u automatisch een betalingsverplichting aan voor de opdracht of het product. 

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Leveringsvoorwaarden

Na het accepteren van de offerte gaan we aan de slag. Als er in de offerte nog niet is afgesproken wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, dan stemmen we af wanneer we het product of de dienst leveren. In het traject is het belangrijk dat we samenwerken. U verstrekt als opdrachtgever op tijd alle benodigde documenten, informatie en contacten voor een goede uitvoering van de opdracht. Wij werken voor u en daarvoor is het regelmatig nodig om feedback te geven op deelproducten (bijvoorbeeld een tekst, een trainingsvoorstel of een ontwerp). We vragen op een duidelijke manier reactie. Kunt u niet snel reageren op de deelproducten, dan betekent dat andere onderdelen of het eindproduct in een traject vertraging kunnen oplopen. 

Voor elk product of elke dienst spreken we af op welke manier we deze leveren. Dit kan een training (workshops vallen hier ook onder) zijn. Het kan ook een rapport zijn dat we toesturen, een website die we opleveren of een stuk tekst dat we opsturen. Het kan zijn dat u nog niet helemaal tevreden bent met datgene wat is opgeleverd. Dan verwerken we uw feedback als extra werk: meerwerk. Verwachten we al op voorhand een correctieronde? Dan is dit opgenomen in de offerte. 

De offerte blijft in het traject het uitgangspunt voor het werk dat moet worden uitgevoerd. Blijkt dat bepaalde werkzaamheden onverhoopt meer tijd blijken te kosten dan geraamd (bijvoorbeeld door technische uitdagingen die we niet hadden kunnen voorzien), dan geven we aan wat dit meerwerk betekent. Komen er tijdens een traject vragen of werkzaamheden die niet zijn geoffreerd, dan geven we aan dat als meerwerk uit te voeren. Meerwerk is tegen hetzelfde uurtarief, tenzij anders afgesproken. Het kan ook zijn dat we het meerwerk niet kunnen uitvoeren. We kunnen aangeven dat u dat meerwerk zelf moet verzorgen of regelen met een ander bureau. 

Naast een projectprijs of uurprijs kunnen er ook andere kosten zijn. Denk aan reiskosten (standaard het uurtarief, dit kan ook een kilometervergoeding van € 0,50 zijn), huur van materialen en het doorberekenen van de kosten van diensten of producten die voor het project nodig zijn.

Kan Kort en Krachtig door omstandigheden een product of dienst niet leveren? Dan doen we er alles aan om alsnog een alternatief te bieden. Mocht vervanging niet mogelijk zijn en is uitstellen geen optie, dan geven we de opdracht terug. Is er al geld betaald (bijvoorbeeld voor een training), dan restitueert Kort en Krachtig online het bedrag. U heeft als opdrachtgever geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid van de zijde van Kort en Krachtig online is uitgesloten.

U heeft altijd het recht om een traject stop te zetten of af te breken. Wel heeft u de plicht de al gemaakte uren die we voor het project factureren te betalen. Kort en Krachtig online behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit een traject, als afspraken of verplichtingen niet worden nagekomen. Ook dan heeft u de plicht de al gemaakte uren die we voor het project factureren te betalen. Ook heeft Kort en Krachtig online het recht om het voorstel uit de offerte binnen 2 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de opdrachtgever te herroepen.

Bij overmacht heeft Kort en Krachtig het recht een overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht valt in elk geval (niet uitsluitend): brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Kort en Krachtig online geen invloed kan uitoefenen.

Een training kunt u uitstellen. Wel moet dit 3 weken vóór de geplande datum gebeuren. Binnen 3 weken geldt dat de gereserveerde tijd wordt doorbelast volgens het geldende uurtarief van Kort en Krachtig online. 

Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft Kort en Krachtig het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Dat gebeurt in overleg met opdrachtgever. De overeengekomen verplichtingen en kwaliteit blijven uiteraard bestaan. In alle trajecten geldt dat personen die werken aan het project kunnen worden vervangen door gelijkwaardige professionals. 

Aansprakelijkheid

Een overeenkomst tussen u en ons geeft Kort en Krachtig online een inspanningsverplichting. We besteden uiterste zorg aan onze producten en diensten, toch blijft het mensenwerk: de afwezigheid van fouten of onvolledigheid kunnen we niet uitsluiten. Kort en Krachtig online kan aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die is veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade of meerwerk die is ontstaan doordat we uitgingen van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens bekend waren.

Kort en Krachtig online is niet aansprakelijk voor schade aan personen, goederen door ongeval, verlies of diefstal die ontstaat op een werklocatie. Ook zijn we niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik van onze verstrekte informatie, trainingsmaterialen of andere diensten door de opdrachtgever of enige derde.


De aansprakelijkheid van Kort en Krachtig online voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door Kort en Krachtig online, is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Kort en Krachtig online is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals (maar niet uitsluitend) indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst geleden door de opdrachtgever, de medewerkers van de opdrachtgever of derden.

Intellectueel eigendom

Voor de producten geldt dat wij de inhoud ontwikkelen. Het intellectueel eigendom van alle producten (ook die bij diensten als trainingen worden gebruikt) ligt dus bij Kort en Krachtig online. Alle producten die Kort en Krachtig online oplevert zijn en blijven van de opdrachtnemer, tenzij dit anders is afgesproken. Bij bijvoorbeeld teksten, websites en video/audio-producties staat vaak in de offerte opgenomen dat het intellectueel eigendom wordt overgedragen na de betaling. Het staat u vrij om na het overdragen van het intellectueel eigendom, wijzigingen te maken in de de producten van de geleverde diensten. Wel is het redelijk om dan enige verwijzing naar of link met Kort en Krachtig online te laten verdwijnen. 

Het is nadrukkelijk niet toegestaan de inhoud van offertes, rapporten of trainingen te gebruiken in eigen producten. Wat wel mag is verwijzen naar modellen of deze gebruiken, mits er schriftelijke toestemming is en de originele ontwerpen worden gebruikt. Ook moet er altijd een vermelding en verwijzing blijven naar Kort en Krachtig online. 

Voor alle materialen en gegevens die u als opdrachtgever verstrekt, geldt dat het eigendom bij u blijft. Kort en Krachtig online gaat zorgvuldig om met de (vertrouwelijke) materialen en gegevens die u levert. Kort en Krachtig online tekent een geheimhoudingsovereenkomst als dat wenselijk is.

Betalingsafspraken

Kort en Krachtig online factureert elke maand het werk dat is opgeleverd in de voorgaande maand. De factuur van april krijgt u dus begin mei toegestuurd. U kunt de factuur in de eerste twee weken van die maand verwachten. Werk dat in december wordt uitgevoerd, wordt in januari gefactureerd, tenzij u een verzoek indient om dit wel in december te factureren. We sturen u een bevestiging als dit kan. 

Uitzonderingen op de maandelijkse facturering zijn trainingen. Deze worden vooruitbetaald, tenzij dit anders is afgesproken in de offerte. Ook voor projecten en grotere producten geldt een andere vorm. Dan wordt 50% van het project vooruitbetaald. Het kan zijn dat in een traject een extra betaling wordt gevraagd, vanwege extra out-of-pocket-kosten (denk aan PR-kosten, productiekosten of huren van materialen). Zonder deze betaling zal het project vertraging oplopen. 

De betalingstermijn is standaard 2 weken. Daarna krijgt u een vriendelijke herinnering. Blijft de betaling uit, dan handelt een incassobureau de betaling verder af. 

Klachten

Kort en Krachtig online spant zich in voor het afleveren van producten van hoge kwaliteit. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Kort en Krachtig online geleverde producten en/of diensten kunnen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering, beschreven en gemotiveerd aan Kort en Krachtig online kenbaar gemaakt worden via e-mail. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De opdrachtgever biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke tijd te verbeteren, te vervangen of – ter keuze aan Kort en Krachtig online – te verrekenen.

Deze voorwaarden zijn voor de laatste keer bijgewerkt in december 2021.

bottom of page